Blogs

Kole tokoni ma'a Ha'apai ki he kainga Tonga 'O 'Aotearoa

‘Oku ou tomu’a tuku ‘a e kolōlia mo e fakafeta’iˊ ki he Tu’i ‘o e langi ‘i he ‘Ene ‘ofa ‘o malava ai ke tau fetu’utaki mo’ui ‘i he ki’i tohi fakatangi niˊ.

Ko hoku hingoa ko Kamilo ‘Ali pea ‘oku ou lolotonga fakahoko fatongia ‘i he Oxfam New Zealand (ONZ) ko e tokotaha fale’i ki he ma’u’anga mo’ui (livelihoods) ‘a e kakai ‘i he tukuimotu Pasifiki kau ai ‘a Tonga.

‘I he ta’u ‘e 2 ki mui ni mai, na’e langa ‘e he ONZ pea mo ‘ene hoa ngaue ‘i Tonga, ‘a ia ko e Kautaha Fakataha’anga Fakafonua ‘a e To’utupu Tonga pe ko e “Tonga National Youth Congress (TNYC)”, ha fale tatau loloniu (virgin coconut oil) ‘e 3 ‘i Ha’apai, ‘o takitaha ‘a Mo’unga’one, Ha’ano pea mo Lotofoa. Ko e ‘ū fale tatau loloniu ko’eni na’e fakalele kinautolu ‘e he fānau to’utupu pea na’e lau afe ‘a e pa’anga kuo tafe hangatonu ki motu, pea na’e uta atu ‘a ‘enau loloniu ki ‘Amelika ‘i he ta’u kuo ‘osi. Ka ‘i he ‘aho ni kuo maumau’i ‘e he saikolone ko Ian ‘a e kotoa ‘o e fale tatau loloniu pea mo e naunau ngaue.

‘I he lolotonga ni ‘oku ‘i Ha’apai ‘a e Mataotao Savea ‘a e ONZ ‘o vakai’i fakaikiiki ‘a e maumau, ‘o ngaue fakataha mo e TNYC pea mo e Potungaue Ngoue. Mei he lipooti kuo ma’u ‘e he ‘ofisi ‘o e ONZ, ‘oku laka hake ‘i he peseti ‘e 90 ‘a e maumau ‘o e ‘u fale, pea kuo maumau ‘aupito ‘a e ngoue kotoa ‘i he motu ni ‘e 3, kau ai mo Pangai, ‘Uiha pea mo Lofanga.

‘Oku lolotonga fakahoko ‘a e ‘ū tokoni kehekehe hangē ko e tufa tapoleni, vai inu, mo e me’atokoni ki he tokolahi ‘o e kakai, ‘a ia ‘oku nau lolotonga nofo taha, kumi hufanga, ki he ‘ū fale ‘oku kei tu’u.

‘I he ngaahi uike ka hoko mai ‘e fiema’u ‘aupito ke kamata leva hono langa ‘o ‘enau ma’u’anga me’a tokoni mei tōkanga, tautautefito ki he ngoue kai taimi nounou hange ko e koane, vesitapolo, la’ipele, kumala, mo alā me’a pehe.

‘Oku lolotonga fokotu’unga foki mo e niu motu’uˊ ‘o faliki’aki ‘a e funga ‘o e fonuaˊ, pea ‘i he ‘ene pehē, ‘oku fakahoko atu ‘a e si’i fakatangi ni, na’a lava mu’a ke vaevae mai ho’o ‘ai’anga me’a ke si’i tokonia hotau fanga tokoua mo e tuofāfine, ke langa fakavavevave hake si‘enau ma’u’anga mo’ui kau ai hono langa fo’ou ‘a e ‘ū fale tatau loloniu, ke lava ke faka’aonga’i ‘a e niu ke ma’u si’anau seniti ‘i he kaha’u vave taha mai.

Fakatauange pē ke faitapuekina kimoutolu ‘e he ‘Otua ‘i he ‘ofa kotoa pē kuo mou lave mai ai ki si’otau kāinga ‘oku nau lolotonga tofanga ‘i he faingata’a’ia ‘i he ‘otu motu Ha’apai.

‘I he loto faka’apa’apa mo’oni,

 

 

 

 

 

 

 

Kamilo ‘Ali

 

Country: 
Category: 

You can help with future emergencies

Oxfam aims to respond immediately to humanitarian emergencies and natural disasters, but we can only do this if we have funds ready when they are needed. You can help: